Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden F.J. van Doorn Beheer B.V.

Besloten Vennootschap F.J. van Doorn Beheer B.V. (hierna: Jeugdtrauma) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52879720 en is gevestigd aan Rozenburglaan 11 (9727 DL) te GRONINGEN. Jeugdtrauma wordt u aangeboden in opdracht van Jan Bommerez, woonachtig in Californië, USA.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Digitale Producten c.q. Diensten door Jeugdtrauma waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Jeugdtrauma en een online cursus afneemt.
 5. Klant begrijpt dat dit een educatieve cursus is en dat het op geen enkele manier de bedoeling is om medische diagnoses te stellen of medisch advies te geven.
 6. Klant begrijpt ook dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen met shock trauma omdat in dat geval professionele begeleiding een noodzaak is.
 7. Klant begrijpt verder dat de resultaten van de cursus mede bepaald worden door het exact volgen van de instructies (in het bijzonder de juiste volgorde van de stappen) en het voldoende herhalen van de oefeningen.
 8. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Jeugdtrauma.
 9. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Jeugdtrauma worden aangeboden zijn cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 10. Jeugdtrauma: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.
 11. Abonnement: een lidmaatschap waarbij de Klant tegen betaling een aantal online cursussen krijgt.
 12. Platform: het platform dat online benaderbaar is via lerenloslaten.com en waartoe toegang verkregen kan worden door in te loggen op een Account.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Jeugdtrauma, elke Overeenkomst tussen Jeugdtrauma en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door Jeugdtrauma wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jeugdtrauma aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Jeugdtrauma zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Jeugdtrauma is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de derde partij, waarop de cursus gehost wordt, van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Jeugdtrauma gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Jeugdtrauma is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Jeugdtrauma het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Jeugdtrauma gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Jeugdtrauma niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Jeugdtrauma heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot cursus.
 2. Een Aanbod kan door Jeugdtrauma gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Jeugdtrauma, zal Jeugdtrauma de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Jeugdtrauma daaraan niet gebonden.
 5. Jeugdtrauma is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Klant heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van de online cursus, indien Klant hier uitdrukkelijk van afziet. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze.

 Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Jeugdtrauma zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Jeugdtrauma het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jeugdtrauma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jeugdtrauma worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jeugdtrauma zijn verstrekt, heeft Jeugdtrauma het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Jeugdtrauma kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Jeugdtrauma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Jeugdtrauma is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jeugdtrauma bekend was. Klant vrijwaart Jeugdtrauma voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 6. Het resultaat van de cursus is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant.
 7. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. Klant is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door geoFluxus aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.

Artikel 6 – Online cursus

 1. Indien Klant een online cursus heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via de website van Jeugdtrauma. Klant dient akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Jeugdtrauma verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus.
 2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Mocht de Klant toch de cursus delen dan heeft Jeugdtrauma recht op een opeisbare boete van 10.000 euro.
 3. Klant heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de cursus, ontvangt Klant inloggegevens voor de website. Bij eenmalige betaling krijgt de Klant toegang tot alle cursussen. Bij een maandelijkse betaling krijgt de klant ook inloggegevens voor de website maar dan worden er maandelijks nieuwe cursussen beschikbaar gesteld.
 4. In geval van technische problemen dient Klant Jeugdtrauma hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Jeugdtrauma zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Jeugdtrauma komen.
 5. Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Jeugdtrauma de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de cursus vervalt na afloop van de cursus. De toegang tot de Dienst is maximaal 1 jaar. Indien Klant desbetreffende termijn wil verlengen, dient Klant dit aan Jeugdtrauma te melden via de website.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Jeugdtrauma biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Jeugdtrauma. Daarnaast is een maandelijkse betaling ook mogelijk. Maandelijks wordt er dan een vast bedrag afgehouden door een automatische afschrijving.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Jeugdtrauma op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Jeugdtrauma heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Jeugdtrauma kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jeugdtrauma kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Jeugdtrauma zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Jeugdtrauma meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 8 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Jeugdtrauma gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Jeugdtrauma de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Jeugdtrauma op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Jeugdtrauma is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Jeugdtrauma bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Jeugdtrauma gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Jeugdtrauma bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jeugdtrauma op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Jeugdtrauma de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Jeugdtrauma behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Jeugdtrauma leidt tot aansprakelijkheid van Jeugdtrauma jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Jeugdtrauma in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Jeugdtrauma, is Jeugdtrauma uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Jeugdtrauma binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Jeugdtrauma deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Jeugdtrauma in staat is om adequaat te reageren
 3. Jeugdtrauma sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Jeugdtrauma is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Klant vrijwaart Jeugdtrauma voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Jeugdtrauma geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Jeugdtrauma.
 5. De adviezen binnen de cursussen zijn niet bindend en alleen adviserend van aard. Jeugdtrauma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de adviezen binnen de cursus en Klant kan geen schadevergoeding claimen.
 6. Jeugdtrauma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 7. Jeugdtrauma is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Jeugdtrauma staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Jeugdtrauma verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Jeugdtrauma vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jeugdtrauma binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Jeugdtrauma is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) (viii) overige situaties die naar het oordeel van Jeugdtrauma buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Jeugdtrauma het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.Jeugdtrauma is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Jeugdtrauma berusten uitsluitend bij Jeugdtrauma en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Jeugdtrauma rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeugdtrauma.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Jeugdtrauma rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Jeugdtrauma, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Jeugdtrauma en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Jeugdtrauma bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Jeugdtrauma is verkregen.
 2. Indien Jeugdtrauma op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Jeugdtrauma zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Jeugdtrauma niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Jeugdtrauma en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van Jeugdtrauma of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@lerenloslaten.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jeugdtrauma de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Jeugdtrauma zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Jeugdtrauma en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Jeugdtrauma heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jeugdtrauma en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Groningen, 10 maart 2023

0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel